Logo.jpg

Betalingsvoorwaarden

Betaling factuur

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen.

Niet tijdige betaling factuur Intresten.

Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Schadevergoeding ondernemer

Elke laattijdige betaling door de klant ondernemer geeft ons tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10,5% van de factuurbedragen, met een minimum van 250 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten.

Invorderingskosten

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

Schuldvordering consument

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som

Bewijsrecht tussen ondernemingen algemeen

Bewijs kan tussen ondernemingen of tegen ondernemingen, zoals omschreven in artikel I.1, eerste lid van het Wetboek economisch recht worden geleverd door alle bewijsmiddelen, behalve in de uitzonderingen die vastgesteld zijn voor bijzondere gevallen.
(boek 5 Art. 8.11. NBW)

Bewijsrecht verzending factuur onderneming

Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

Bewijsrecht facturatie

Tussen ondernemingen is de boekhouding een wettelijk bewijsmiddel (boek 5 artikel 8.11.par.2.1ste l lid NBW).

Btw verlegd

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

BTW 6% regelgeving

Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de bouwheer.
Wanneer de consument bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist, dan wordt hij geacht te erkennen dat:

  • De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;
  • De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
  • De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

VARIA

Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de consument dit schriftelijk te melden.

GDPR

ELEKTRO SPEECKE verwerkt de persoonsgegevens van zijn consument en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de consument kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als bouwheer niet akkoord met de manier waarop ELEKTRO SPEECKE uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ongeldige voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Bevoegdheid
Consument

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Bevoegdheid
Ondernemer

In geval van betwistingen met klanten die geen Ondernemer zijn, is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd of het vredegerecht van het kanton van onze bedrijfszetel, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Vraag vrijblijvend uw offerte